български | english
 
 

Професионална реализация и кариерно развитие


 

 

Обучението в катедра „Текстилна техника“ е по специалност „Проектиране и технологии за облекло и текстил” и се осъществява в образователно квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”. Професионалната реализация на младите машинни инженери се осъществява успешно във всички области на икономиката, в които се търсят творчески усет, инженерна, дизайнерска и управленска ерудиция.

През първите 4 семестъра в бакалавърската степен се изучават базови и общо инженерни дисциплини, които формират стабилен фундамент. Специализиращите дисциплини включват всички области на текстилната и шевната промишленост – материалознание, технологии, машини, дизайн на изделия, проектиране на фирми. Изучават се мода, дизайн и технология на облеклото и интериорния текстил, проектиране на текстилни изделия и облекла с помощта на иновативни софтуерни продукти, организация на дейността на фирми за облекло и текстил. Характерна особеност на обучението е отсъствието на тясна специализация, която отговаря на целите на бакалавърската степен, а от друга страна дава възможност за реализация на младите инженери във всички области на многообразния текстилен сегмент.
Общата подготовка на магистъра по специалността се изгражда на базата на две групи дисциплини, изучавани в рамките на първите два семестъра. Първата група дисциплини са с икономическа насоченост: маркетинг на облеклото и текстила, мениджмънт на текстилни и шевни фирми, както и управление на качеството. Втората група са специализиращи дисциплини, които формират две магистърски програми – „Проектиране и технологии за облекло” и „Проектиране и технологии за текстил”.

Машинният инженер по специалността "Проектиране и технологии за облекло и текстил" придобива умения да:

  • проучва пазарите на текстилни изделия и да планира производствената дейност според изискванията на потребителите;
  • прилага на практика придобитите теоретични знания;
  • използва в дейността си последните постижения в текстилната наука, техника и технологии;
  • решава инженерни проблеми, прилагайки творчески съвременни методи и средства;
  • провежда експериментални изследвания и разработва техническа документация;
  • конструира нови изделия със съвременни CAD системи;
  • извършва контрол и управление на качеството на продукцията;
  • организира и ръководи собствен бизнес.

Дипломираният инженер е подготвен да заема отговорни позиции на всички нива в областите, изискващи висше образование по специалността в националната и световната икономика, свързани пряко или косвено с текстилната и конфекционната промишленост. Той е конкурентноспособен на пазара на труда не само като специалист в сферата на облеклото и текстила, но и като машинен инженер, притежаващ нужните умения да използва, управлява и поддържа техника с различни области на приложение. Той може да заема различни ръководни и изпълнителски длъжности в производствената сфера, както и успешно да се изявява в творчески професии, свързани с дизайна на текстил и облекло, педагогическа работа и изследователска дейност.


 

   
     
Web Design TU-SOFIA